Sinds 2014 is True Survivorz een begrip in de scene. Het hardstyle evenement waar alle betrokkenen zoals de artiesten, agencies en natuurlijk de organisatie belangeloos meewerken om geld in te zamelen voor het goede doel. Na enkele jaren actieve inzet om het evenement te organiseren, was het tijd voor de volgende stap: de oprichting van Stichting True Survivorz in september 2016. Door deze stap te nemen wil de organisatie de zaken professionaliseren en de financiële verantwoording verbeteren, om zo de relatie met alle betrokkenen te kunnen versterken. True Survivorz heeft een zogenaamde ANBI status toegewezen gekregen door de Belastingdienst. Dit houdt in dat wij ons volledig inzetten voor het algemeen nut. Door deze ANBI status kan onze doelstelling nog beter worden ondersteund.

De stichting

Stichting True Survivorz
RSIN: 856769915
KVK: 66958180

info@true-survivorz.com
www.true-survivorz.com

Doelstelling

De doelstelling van de instelling luidt als volgt:

  1. Het inzamelen van geld voor het goede doel met name aan een stichting welke zich inzet voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten, waarbij het essentieel is dat betrokkenen zo veel mogelijk belangeloos meewerken om een zo hoog mogelijke donatie te kunnen realiseren;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur samenstelling

Het bestuur van de instelling bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester:

Voorzitter: F. van de Kerkhof
Secretaris: J. Meijerink
Penningmeester: R. van den Dungen

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling alsmede de inachtneming van de doelstelling van de instelling.

Activiteitenverslag

De activiteiten van stichting True Survivorz bestaan uit het organiseren van een (jaarlijks) evenement waarmee geld ingezameld wordt voor het KWF.

Verkort beleidsplan

Het beleid van Stichting True Survivorz is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het organiseren van evenementen om geld in te zamelen voor het goede doel. Stichting True Survivorz heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform doelstelling. Stichting True Survivorz werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de verkoop van toegangskaarten tot de georganiseerde evenementen, alsmede de verkoop van merchandise en donaties die tijdens het evenement, op de evenementlocatie zelf, gedaan kunnen worden. Voor het beloningsbeleid van Stichting True Survivorz, zie hiervoor. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuurdersfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie en het beheer van vermogen en inkomsten van Stichting True Survivorz wordt uitgevoerd door de penningmeester.

Financiële publicatie 2021

Balans 2021

Balansdatum: 31-12-2021

OmschrijvingActivaPassiva
Algemene Reserve€ 3.537
Liquide Middelen€ 3.537
Totaal€ 3.537€ 3.537

Staat van baten en lasten 2021

Toelichting: In 2021 zijn er geen evenementen/activiteiten georganiseerd vanwege de Coronacrisis. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven zeer beperkt geweest.

OmschrijvingLastenBaten
Kosten beheer en administratie€ 339
Eindresultaat (verlies)€ 339
Totaal€ 339€ 339

Financiële publicatie 2022

Balans 2022

Balansdatum: 31-12-2022

OmschrijvingActivaPassiva
Algemene Reserve€ 3.213
Liquide Middelen€ 3.213
Totaal€ 3.213€ 3.213

Staat van baten en lasten 2022

Toelichting: In 2022 zijn er geen evenementen/activiteiten georganiseerd vanwege de Coronacrisis. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven zeer beperkt geweest.

OmschrijvingLastenBaten
Kosten beheer en administratie€ 324
Eindresultaat (verlies)€ 324
Totaal€ 324€ 324